Пчелни продукти

Пчеларството се характеризира с многото аспекти, в които може да се работи. Продуктите, които произлизат от цялостния му процес също са многобройни. Според развитието и специализацията на дадена пчеларска фирма могат да бъдат създавани един или няколко пчеларски продукта, а това определя един или няколко от тях.

За отглеждане на пчелни семейства и за производство на мед трябва да се използва продукта изваден в настоящата година или конкретно в сезона. Всеки друг получен продукт се смята за допълнителна пчелна продукция.

За производителите на пчелни семейства и занимаващите се с производство на пчелно млечице като основна продукция се счита само пчелното млечице. Всеки друг вид пчелни продукти, в това число и изваденият пчелен мед, се числят за допълнителна продукция.

Така при отглеждане на пчелни семейства за създаване на пчелна отрова за основна продукция се смята само получената такава. Всеки друг вид пчелни продукти, мед, пчелно млечице, восък са допълнителна продукция.

По същия начин стои въпроса и при развъждане на плодни пчелни майки. Щом са създадени, с цел и предназначение за пазара, то те се числят като основна продукция, а продажбата на фирмата произвела плодни пчелни майки е основна. Всеки следващ продукт е допълнителен, в това число мед, пчелно млечице, восък, пчелна отрова и т.н.

Много от фирмите производители на пчелни продукти се занимават с основна и допълнителна продукция. Така всеки производител на мед може да произвежда и нови пчелни семейства, но те спадат към допълнителна продукция.

При пчеларските фирми се заплащат определени суми за опрашване на селскостопански култури, с това се намаляват производствените разходи спадащи към основната пчелна продукция за самата фирма. Не са малко и фирмите, които създават повече от един пчеларски продукта, тогава те се смятат за основни на фирмата.

Без значение насоката на дадена фирма, във всеки кошер се оставя мед, които служи за зимата на пчелното семейство. Той не се числи към нито една продукция и не се брои за разход през идната година.

Продукция в пчеларството

Пчеларството включва особена технология, когато се употребява само при работа с пчели. Тя включваща система от взаимно свързани методи за производство на продукти като мед, пчелно млечице, восък, пчелна отрова и останалите пчелни продукти. Цялостната система за създаване на пчелни продукти помества множеството начини за развъждане, отглеждане и изхранване на пчелни семейства, цялата организация на пчелната паша, наред с това и начините, допринасящи за натрупване на пчелен мед, както и изземане на пчелната продукция, процедурата по технология на съхраняване и преработване на продукцията и използването на пчелини за организиране на пчелоопрашване на множество селскостопански култури.

Организацията по пчеларство и организацията по производство са като цял комплекс от мероприятия, чиято цел е да бъде използван максимално труда на пчелари, средствата за производство, техническите възможности, пчелната паша, която е природния ресурс и др.

Спецификата на пчеларството и сложността му е свързана с редица фактори като сезонност и много периоди, които изискват високо трудово напрежение. Това и определя отчитането на продукция, която се получава в пчеларството.

Характерно за пчеларството е, че производство носи основна, допълнителна и придружаваща продукция.
За основната пчелна продукция се взема в предвид производственото направление на дадената пчеларска фирма. Тази, която заема най-голямо място и е специализирана в дадената насока се смята и за основна в пчеларското производство на фирмата.

Към придружаващата продукция се числи към основната и за нея е характерно, че е неделима от основната. Много често тя е важна част от общата стойност на произведената пчелна продукция.

Допълнителната продукция в пчеларството, наред с придружаващата идва с основната. Тя не се определя от спецификата и специализацията на фирмата производител. Обема, който заема от общата стойност в цялостната продукция, е различна. Според условията може да бъде създадена, може и да не се стигне до краен продукт от нея. Всичко е в зависимост от подготовката и технологиите на пчеларската фирма.

Пчелна продукция

Калкулиране на пчелна продукция е доста многозначно действие, в което се вземат под внимание редица неща. Тук се отнасят както множеството направени разходи, така и получената основна и допълнителна продукция. В общи линии изчисленията се правят по следния начин:

За калкулация в пчеларството се смята основната продукция. С това калкулация на себестойността за допълнителна продукция от пчеларство не се прави. Цените са според цените на едро. Така в пчеларството за единица от основна продукция се приемат 1 кг. пчелен мед, 1 кг. пчелна отрова, 1 кг. пчелно млечице и 100 пчелни майки. Към себестойността на всяка единица от основната продукция се калкулира, сумата на производствените разходи или намалената стойност на допълнителна продукция, както и сумите от пчелоопрашване, които се увеличават със сумата на разходи за извън производствена дейност. Те се разделят на получено количество от основна пчелна продукция.

Поради това, че в пчеларството се получава и по повече от един вид от основна продукция, то себестойността на отделните видове от нея се калкулират, като сумата от производствените разходи за цялото пчеларство. Тук се намаляват разходите за стойността на допълнителна продукция и сумите, които са получени за пчелоопрашване, а целия резултат се разделя на сумите, получени за оценяването на количества от производство на различни видове пчелна продукция и по цени на едро от производителя. Получения коефициент, който изразява разходите, които се полагат на 1 лв. е от оценената основна продукция по цена на едро. Чрез коефициента се умножават и сумите, получени за оценяване на отделни видове от основна продукция, след това се вземат в предвид и полагащите се разходи за всеки отделен вид основна продукция. За себестойност на единица продукция основна се установява, тези разходи и се разделят на количество.

За цени на едро на производител, при оценяване на основна продукция, се вземат средните релизирани цени на продадена през годината продукция от изкупващите организации.

Пчелин

Като цялата вселена съдържаща се в пчеларството, така и всеки един детайл в нея си има множество характеристики, изисквания и безброй моменти, които следва да се имат в предвид при работа и производство на продукция. Конкретно тук ще се спрем на пчелина.

Пчелин е основната производствена единица, която е обособена териториално. Пчелина може да е подвижен или постоянен, с други думи казано стационарен. Това обуславя специализацията в производството на продукция и пчеларството като цяло. Характера на пчелната паша също оказва силно влияние и, колкото по сила, толкова и по продължителност. Изискванията за заеманата площ от пчелин, трябва да са равни на броя кошери, а това ориентировъчно се равнява на 10 – 12 кв. м. на един кошер.

Изисквания има и за разполагане на кошерите в пчелина. Това дава възможност за най-бързо протичане на целия производствен процес, без да са нужни излишни кръстосвания, както и губене на време или сили на пчеларя.
За да бъде добре организиран пчелина са необходими подготовки на терен, а това става, чрез подравняване, терасиране и редица мелиоративни мероприятия. Нужно е почвата да е разрохкана и посята с трева, за да образува чим. За терена се изисква да се коси редовно и това улесняване и допринася за летежа на пчели. Местата около кошерите се почистват и се прави постоянен наклон от 12°, чрез издигане над общото равнище с 12 -20 см. Около района с пчелин се засаждат по на рядко нискостъблени дръвчета и храсти, които служат за ориентация на пчелите, както и за сянка през горещи летни дни. Те са подходящи и за прашец и нектар. При нужда се изгражда и ветрозащитна стена, направена от естествени дървета и храсти или подръчни материали.

За постоянният или стационарен пчелин е необходимо да се огради, с цел да се предпази от повреди, животни, кражби.

Само лошо организиране на пчелин могат да са причини за загуба на време, изразходване на излишен труд, висока смъртност, ниска продуктивност.

Превоз, транспорт и работа с кошери и пчели

Поради големите опасности, които крие пчеларството, наред с хилядите ползи от него има моменти, които трябва да бъдат следени и стриктно спазени.

Така например с пчеларство не бива да се занимават лица под 18 годишна възраст, поради големия риск от ужилвания.

При пренос и транспорт на пчелни кошери трябва да се провери тяхната изправност, едва, след което да се предприемат по нататашни мерки. При наличие на повредени, незатварящи се и други елементи, те следва да бъдат поправени;

При транспортиране на пчелни кошери, задължително е оборудване с аптечка и лекарства, превързочни материали, наред с йод, бинт, спирт;

Екипировката за пчеларя също е задължително изискване. Няколко броя лицеви мрежи, пушалки, глина, парцали и др.

За протичане на безпроблемна профилактика и лечебни мероприятия с пчелина правилата са както следва:

Нужно е обгазяване при температура от 10°С до 25°С за складове и помещения, където се съхраняват. В горещ време това става рано сутрин. Всичко се затваря плътно след това;

За дезинфекциране на кошери се използват бензинова лампа, гореща вода или дезинфекционни разтвори;

При борба с гризачи се използват различни видове отрови и капани;

В борба със заболявания по кошери и пчели се използват лекарства под форма на разтвори.

При болести като вароатоза, браулоза, тропилелапсоза, пчелите се прашат, след, което се обгазяват и им се дават лекарства под форма на разтвори. Мравчената киселина също се използва за пчели. При употребата на всякакви препарати и медикаменти и като цяло в работата с пчели и кошери, задължителни са предпазните мерки, екипировката и особено, повишено внимание.

За работа с дървопреработващи машини, по време на изработване на кошери и ремонт, където се произвеждат големите пчелини се монтират дървопреработващи машини. Работата с тях се извършва от специалисти, които могат да боравят с тях и мерките за сигурността трябва да са на много високо ниво. Съществуват характерни изисквания за оцветяването им, изолиране и експлоатация.

За Синдром на празния кошер

Една от най-опасните и будещи голям интерес теми в пчеларството е т.нар. „Синдром на празния кошер“. Тя от години предизвиква учените, а причините за това събитие все още са загадка. В последните години сред Европейски съюз отново се заговори за този проблем  и с решение на Европейската комисия (ЕК) се прие ограничаване на употребата на много инсектициди за селското стопанство.

Този проблем сред пчеларството провокира множество мерки и бързи решения.

Специалистите смятат, че една от причините довели до празния кошер в пчеларството и повишаване на смъртността сред пчелите е замърсяванията на околната среда, използването на химикали за растителна защита.

Синдром на празния кошер не е заплаха единствено за пчеларския бизнес и производителите на мед и пчелни продукти, а и за целия отрасъл селско стопанство.

Големи са процентите, които се падат на растения и за хранителна индустрия, които зависят от пчелите и опрашването им. Пчеларството е доходен бизнес, които носи печалби на множество европейци.

Синдрома на празния кошер засяга предимно и сериозно САЩ, както и някои страни от Западна Европа, за сега в България няма проявления.

Въпреки това мерки се предприемат, с цел защита на пчелите. За това се вземат мерки в селското стопанство и система за ранно предупреждение при пръскане на пчелните площи.

От програмите на ЕС се отпускат средства, които са добра възможност за осигуряване на защита, дори в тези случаи. Предпазване на кошерите и пчелните семейства се извършва срещу редица заболявания като вароатоза и други. Въпреки, че и те, както и всички останали проектни субсидии са разходвани много по-бързо.

От национална програма по пчеларство често се оказват ограничени средствата, които са предвидени за възстановяване на пчелни кошери и семейства, както и закупуването им. Към бюджета за настоящата година и в помощ на пчеларите са отпуснати няколко милиона за няколко десетки хиляди лица заети в пчеларството.

Опасни моменти при работа с пчели

При работата в пчеларството и по-конкретно при достъпа до пчелина се изискват изключително внимание и познания. Подари факта, че печелите са много организирано семейство, което приема за нападение всяко нарушаване на пространството им в кошера, а реакцията от тяхна страна е жиленето, трябва да се вземат в предвид много мерки.

При жилене от пчели се отделя отрова, миризмата, на която предизвиква реакция под форма на аларма. По време на ужилване в раната се вкарва от отровата на жилото, а самото убождане е съпроводено с остра болка и отток. В по-лека степен ужилването от пчели може бързо да отшуми, но когато ужилванията са десетки в човешкия организъм може да настъпи тежко отравяне.

Всяко ужилване е придружено от отпадналост, лек световъртеж и задух, в големи количества нападението на пчели може да е дори с фатален край. Втрисане, покачване на телесната температура, както и загуба на съзнание са чести симптоми при вкарване на жило от страна на пчели, по време на защита на кошера и пчелина. При над 500 ужилвания може да настъпи смърт в организма. Сред най-опасните нападения на пчели по човешкия организъм са тези в роговицата на окото, под езика и в цялата устна кухина, в носоглътка, под нокти.

Не е за пренебрегване и факта, че пчелари и хора занимаващи се любителски с отглеждане на пчелни кошери имат изграден имунитет, срещу ужилвания от пчели. Той трае около 6 месеца. Пчеларите са по-чувствителни през лятото към нападенията от пчели.

След ужилване, жилото следва да се отстрани с остър предмет, но без да се изстисква, защото отровата може да се разпръсне в организма. В случаи, че нараненото място е по-нежно, може дори да се изсмуче. Върху ужиленото място от пчела или рояк пчели следва да се постави мед, оцет, спирт или маточина. Схващането да бъде втрита пепел не е правилно, защото така може да се вкарат болестотворни бактерии.

При ужилвания от рояк пчели местата се натриват с калиев перманганат от 3 – 5 %-ов разтвор и се покриват с кърпа намокрена в студена вода. За пострадалия се търси спешна медицинска помощ.

Стандарти в пчеларството

Както всяка една област от човешкия живот, така и за развитие на пчеларство се изисква съобразяване на редица неща. Стандарти, прилагане на задължителни правни норми, съобразяване на изисквания с цел повишаване на производство и продукция, производителност на труда и икономия на средства.

Сред стандартите осланящи се на научни постижения, технологичен прогрес и практика и опит не малко е значението на материалния израз около цялата техническа документация, нужна при развитие на пчеларство. Сред приетите стандарти са задължения за всички организации и учреждения, както и предприятия, които се занимават с пчеларска дейност, а тя от своя страна се контролира по стандарт. За страната има изградени изисквания, които определят и ценността на продукцията от пчеларството, както и нуждите на потребителя.

С цел получаване на пчеларска продукция с високо качество, производителя е длъжен да се ръководи от строги норми и изисквания на стандартите, нормите и нужния набор от документи. Пчеларската произведена продукция, която не съвпада с изискванията, се смята за нестандартна.

В България има изградени стандарти, както за цялостното пчеларство, така и за всеки елемент от него по отделно. Така например за мед, восък, пчелно млечице, цветен прашец и за останалите пчелни продукти като цяло са разработени отраслови норми.

Стандарта за признаване на пчеларския мед като качествен са отбелязани в БДС 2673-77. Те се разработват сред проучване на състав и свойства на различни видове мед. Начините, по които се прави и анализ на меда се описват в БДС 3050-80.
Изисквания, на които трябва да отговаря пчелния восък в България и съобразяването на стандарта може да се види в БДС 13143-80. Подробни описания на контролните показатели за производство на за всеки един от пчеларските продукти има.

Интересен е и факта, че България е сред първите страни, които въведоха стандарт за пчеларство. Чрез него се контролира качеството на лиофилизирана пчелна отрова. Нормата е утвърдена през 1977 г. и включва 14 показателя. Към тях се отнасят органолептични, химични, физични и биохимични методики.

Какво е нужно за пчеларство

Пчеларството е изключителен отрасъл, който има множество специфики. Той е като една вселена и си има множество деликатни моменти, които понякога с практиката се натрупват, но за да се развива успешно, понякога е нужно да е бъде изучаван като наука с цел подобряване на обслужването му.

За един такъв отрасъл от селскостопанската сфера са нужни не само опит, но и познания, както и много добре обучени кадри. В селскостопанските училища се преподава добре всичко свързано с пчеларската дейност, умения и знания се съчетават и на практика. Изискванията за пчеларски фирми се изисква да се ръководят от така наречените зооинженери или специалисти по пчеларство, а не е достатъчно само те да са селскостопански специалисти, спадащи под общ знаменател.

Едно от важните условия за развитие на промишлено пчеларство е квалификацията, но наред с нея се изискват редица други неща.

Така сред пчеларството едни от важните принципи са прилагане на теория и практика, а за целта са необходими:

При изучаващите пчеларство в училища за селско стопанство в средна специалност или т.нар. паралелки за пчеларство се стига до практика след завършване на курса. Едногодишният практически стаж в пчеларска фирма е не само изключително ползотворен, но се разглежда като вид заетост и за нея се получава трудово възнаграждение;

Сред изискванията се нарежда и необходимостта за създаване на битови и производствени условия, в които младите кадри да се развиват с областта на пчеларство;

Тенденциите сочат да бъдат изградени сезонни действащи центрове, където квалифицираните пчелари да имат възможност да работят в пчеларски фирми;

Наред с това са предвидени и краткосрочни курсове за обучения, в които изпълнителните кадри да имат възможност да се реализират по нататък, чрез пчеларски фирми;

Предвижда се да се изгради съвместна възможност за работа между пчеларските производители и пчеларството на МЗГ, в неговата научна база;

Всичко това е съпроводено от нуждата пчелари и фирми да бъдат снабдени с достатъчно научна информация, техническа база и всичко в областта и за развитие на пчеларство в България и чужбина;

На последно място, но не и по значение се поставя степента на значимост на натрупания богат опит и обмяната му между пчелари, специалисти, изпълнители и ръководни кадри в пчеларството, както у нас, така и в чужбина.

Интересни факти за пчелите

Известен факт е, че пчелите са интелигентни създания и освен, че живеят в строго определен ред те имат добра зрителна памет. Тази способност им позволява да разпознават различните типове растения, да се ориентират в дадени ситуации и да организират дейността си.

Медоносните растения са само едно от нещата, поради, които пчелите се нуждаят от добри запаметяващи възможности. Наред с това те трябва да се защитават от околната среда и от вредителите си. Така например не е случайност и факта, че когато човек бъде нападнат и подгонен от пчела, трябва за известно време да не се връща на мястото, защото рискува да бъде подплашен отново.

Изследователи направили опити с пчели. За целта пред група от пчелно семейство били поставени снимки на лица, геометрични фигури и картини с растения. Инстинктивно те посещават и трите форми, но не еднократно се връщат към човешките лица, макар, преди да не са ги зървали. Резултата от опита доказал, че пчелите имат способността да научават.

Разбира се за групата пчели формата на растенията, геометричните фигури и лицата на хора са различни, но всяка една от тях буди интерес. Дали те приемат човешкото лице като огромно цвете или откриват съществена заплаха в лика на хората не е съвсем ясно. Истината е, че разлика правят между различните картини и демонтират възможност на избор. Факта, че опитните пчели избират човешкото лице и се връщат многократно на картината с него не е случайна, запаметяващата им способност е част от инстинкта им за самосъхранение, който ще ги запази в бъдеще при нужда.

Към момента няма доказателство, че пчелата прави разлика между различните човешки лица, но не е за пренебрегване детайла, че различава човек от цвете. Може би в последващи проучвания и опити ще бъде установено и доказано откриване на разлики в отделните индивиди при пчелите.

Друг интересен факт, направен в лаборатория с пчели е, че те имат заложен вътрешен механизъм, който им позволява да следят разхода си на използвана енергия. Експеримента е извършен при наблюдение, в което пчелите летят в затворено помещение, където е създадена оптическа илюзия за тяхната среда.

Колко е капацитета на запаметяващите способности при пчелите и как може в толкова малко създание да има толкова много мозък, за хората все още остава загадка, както и множество други форми и творения на Майката Природа.

Известен факт е, че пчелите са интелигентни създания и освен, че живеят в строго определен ред те имат добра зрителна памет. Тази способност им позволява да разпознават различните типове растения, да се ориентират в дадени ситуации и да организират дейността си.

Медоносните растения са само едно от нещата, поради, които пчелите се нуждаят от добри запаметяващи възможности. Наред с това те трябва да се защитават от околната среда и от вредителите си. Така например не е случайност и факта, че когато човек бъде нападнат и подгонен от пчела, трябва за известно време да не се връща на мястото, защото рискува да бъде подплашен отново.

Изследователи направили опити с пчели. За целта пред група от пчелно семейство били поставени снимки на лица, геометрични фигури и картини с растения. Инстинктивно те посещават и трите форми, но не еднократно се връщат към човешките лица, макар, преди да не са ги зървали. Резултата от опита доказал, че пчелите имат способността да научават.

Разбира се за групата пчели формата на растенията, геометричните фигури и лицата на хора са различни, но всяка една от тях буди интерес. Дали те приемат човешкото лице като огромно цвете или откриват съществена заплаха в лика на хората не е съвсем ясно. Истината е, че разлика правят между различните картини и демонтират възможност на избор. Факта, че опитните пчели избират човешкото лице и се връщат многократно на картината с него не е случайна, запаметяващата им способност е част от инстинкта им за самосъхранение, който ще ги запази в бъдеще при нужда.

Към момента няма доказателство, че пчелата прави разлика между различните човешки лица, но не е за пренебрегване детайла, че различава човек от цвете. Може би в последващи проучвания и опити ще бъде установено и доказано откриване на разлики в отделните индивиди при пчелите.

Друг интересен факт, направен в лаборатория с пчели е, че те имат заложен вътрешен механизъм, който им позволява да следят разхода си на използвана енергия. Експеримента е извършен при наблюдение, в което пчелите летят в затворено помещение, където е създадена оптическа илюзия за тяхната среда.

Колко е капацитета на запаметяващите способности при пчелите и как може в толкова малко създание да има толкова много мозък, за хората все още остава загадка, както и множество други форми и творения на Майката Природа.